Home

สมัครสมาชิกฟรี
สำหรับสมาชิก
Login:
รหัสผ่าน:ข้อแนะนำเมื่อท่านถูกหลอกลวง หรือถูกโกง
(4/7/2014 10:12:36 AM)
หัวข้อ คำแนะนำเมื่อท่านถูกหลอกลวง หรือถูก
โกง ตามปกติแล้วข้อหา ฉ้อโกงมีดังนี้

มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วย
การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อ
ความจริงซึ่ง

ควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้น
ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคล
ที่สาม หรือทำให้ผู้

ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำ ถอน หรือ
ทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐาน?
้อโกง ต้องระวางโทษ

จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 342 ถ้าในการกระทำความผิดฐานฉ้อ
โกง ผู้กระทำ

(1) แสดงตนเป็นคนอื่น หรือ
(2) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่ง
เป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูก
หลอก ลวง
ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 343 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา
341 ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
ต่อ ประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่ง
ควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน
ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้อง
ด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา 342 อนุมาตรา
หนึ่ง
อนุมาตราใดด้วย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก
ตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพัน
บาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท ......
..... มาตรา 348 ความผิดในหมวดนี้ นอกจาก
ความผิดตามมาตรา 343 เป็นความผิดอันยอม
ความได้ข้อหาฉ้อโกง จำนวนเงินไม่ใช่สาระ
สำคัญ (ตัวบท...โดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้
ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่
สาม)
500 - 1000 บาท ก็แจ้งความได้ถ้ายังอยู่ในอายุค
วาม 3 เดือนนับแต่รู้ว่าถูก หลอกและรู้ตัวผู้กระทำ
ความผิด ขอให้เข้าองค์ประกอบความผิด...มี

1.คนร้าย ( ตัวบทบอกว่า .. ผู้ใด )

2.มีการหลอกลวง ( ตัวบทบอกว่า .. โดยทุจริต
หลอกลวง ) ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
หรือ ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง

3.ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน จะเป็นเงินหรือสิ่งของ อะไร
ก็ได้ หรืออื่นๆ ตามตัวบท

4.มีผู้เสียหาย หรือผู้ถูกหลอก


นำหลักฐานการถูกหลอกเท่าที่มีได้แจ้งความที่
ท้องที่ที่เกิดเหตุ เช่น เราดูอินเทอร์เน็ตที่บ้าน
โอนเงิน เข้าธนาคารใกล้ที่บ้าน ก็ไปแจ้งความ
ที่โณงพักใกล้ๆบ้าน นั้นแหละครับ ยิ่งถ้าผู้ใด
(คนร้าย) ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็น
เท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความ จริง
ซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ( ประกาศ
โฆษณาชวนเชื่อ ) ยิ่งเป็นความผิดยอมความไม่
ได้ หลังจากแจ้งความแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะ
ออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัยดังกล่าวมาพบที่
สถานีตำรวจ ถ้า ผู้ต้องสงสัยไม่มาพบเจ้าหน้าที่
ก็จะมีเหตุให้ต้องสงสัย ทำให้ขออนุมัติออก
หมายจับได้ หมายจับจะมีอายุความ 5 ปี สำหรับ
ติดตามตัวคนร้าย เมื่อใดผู้เสียหายพบตัวก็
สามารถชี้และยืนยันให้จับกุมคนร้ายได้ทันที


คัดลอกข้อความอันเป็นประโยชน์จาก

http://www.uamulet.com/legal.aspx


webmaster, อีเมลล์: (4/7/2014 10:12:36 AM) แจ้งลบ
เฉพาะสมาชิกเท่านั้น!!! (สมัครสมาชิกที่นี่)


มีคำถามสงสัย โปรดติดต่อที่
site by Smokybyte