Home

สมัครสมาชิกฟรี
สำหรับสมาชิก
Login:
รหัสผ่าน:เบี้ยแก้ หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน
(1/20/2015 2:26:08 PM)
หลวงพ่อนุ่ม ธมฺมาราโม แห่งวัดนางในธัมมิการาม จังหวัด
อ่างทอง โดยพื้นเพแล้วท่านไม่ใช่เป็นคนจังหวัดอ่างทองโดย
กำเนิด ท่านเกิดที่บ้านสามจุ่น ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของพ่อสอน แม่แจ่ม ศรแก้วดารา
เกิดเมื่อวันที่15 สิงหาคม พ.ศ. 2426 ตรงกับวันเสาร์ แรม 3 ค่ำ
เดือน 9 ปีมะแมอายุ 10 ปี ได้เล่าเรียนศึกษาภาษาไทยและภาษา
ขอมกับพระอธิการพ่วง ซึ่งเเป็นพี่ชายคนที่สองของท่านและเมื่อ
มีอายุได้ 15 ปี ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ช่วย ในการสอน
หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาขอมให้กับลูกศิษย์คนอื่นด้วย
อุปสมบทเมื่ออายุ 20 ปีณพัทธสีมาวัดปลายนา อำเภอศรีประจัน
ต์ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2446

ในด้านการศึกษาพระเวทย์วิทยาคมต่างๆ นั้นไม่ปรากฏหลักฐาน
ยืนยันได้ว่า ท่านศึกษามา จากที่ใด ทราบแต่เพียงว่าท่านเป็นผู้ที่
สนใจในด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน และเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ มากได้รับ
การยอมรับจากศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไป ว่าท่านเป็นผู้
เรืองวิทยาคมเด่นมาก ในด้านโหราศาสตร์, น้ำมนต์ซึ่งการทำ
น้ำมนต์นี้ท่านปลุกเสกด้วยพระคาถา แก้วสามโลก พร้อมกันนั้น
ความรอบรู้เชี่ยวชาญในเรื่องตำรับยาแผนโบราณ สำหรับวัตถุ
มงคลของหลวงพ่อนุ่มนั้น ปรากฏว่ามีการจัดสร้างมากมายหลาย
แบบหลาย ประเภทหลายพิมพ์หลายเนื้อ อาทิ เหรียญรูปเหมือน
เบี้ยแก้ พระเนื้อดินพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น

มรณภาพเมื่อวันท ี่13 สิงหาคม พ.ศ.2497 เวลา 23.15 น. รวม
สิริอายุได ้72 ปี52 พรรษา

มือใหม่หัดส่อง, อีเมลล์: (1/20/2015 2:26:08 PM) แจ้งลบ
เฉพาะสมาชิกเท่านั้น!!! (สมัครสมาชิกที่นี่)


มีคำถามสงสัย โปรดติดต่อที่
site by Smokybyte