Home

สมัครสมาชิกฟรี
สำหรับสมาชิก
Login:
รหัสผ่าน:23 ตุลา วันปิยะมหาราช และพระราชนิพนธ์ "ไกลบ้าน"
(10/22/2014 9:07:39 AM)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์
สยาม รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราช
สมภพเมื่อวันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู 20
กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 9
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
เป็นที่ 1 ในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
เสวยราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15
ค่ำ ปีมะโรง (พ.ศ. 2411) รวมสิริดำรงราชสมบัติ 42
ปี 22 วัน [1] เสด็จสวรรคต เมื่อวันเสาร์ เดือน 11
แรม 4 ค่ำ ปีจอ (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453) ด้วยโรค
พระวักกะ รวมพระชนมพรรษา 57 พรรษา

ผู้คนมักออกพระนามว่า "ปิยมหาราช" แปลว่า
ราชายิ่งใหญ่ผู้ทรงเป็นที่รัก และว่า "พระพุทธเจ้า
หลวง"


webmaster, อีเมลล์: (10/22/2014 9:07:39 AM) แจ้งลบ

ความคิดเห็นที่ 1
มีคนเคยบอกว่า ของเก่าๆเค้าเรียกหากัน ตอน
แรกก็เฉยๆ ตอนนี้ชักไม่แน่ใจ เพราะหนังสือไกล
บ้าน ชุดนี้แหละ แรกๆได้มา2เล่ม เวอร์ชั่นพิมพ์
ครั้งแรก อีกเล่มมารวมเป็น3 ครบชุด แล้วก็ได้
เวอร์ชั่นพิมพ์ครั้งที่3 มาอีก1เล่ม พอปีนี้เดือนตุลา
ได้มาอีกเล่ม เป็นทีมเลยคราวนี้ เอามาชว์ให้ชม
กันเล่นๆครับจาก คุณwebmaster (10/22/2014 9:08:00 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 2
เวอร์ชั่นพิมพ์ ครั้งแรก 2450 เข้าเล่ม ชุดหนึ่งมี3
เล่ม


จาก คุณwebmaster (10/22/2014 9:08:22 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 3
"ไกลบ้าน" ฉบับพิมพ์ครั้งที่3 2479 งานพระศพ
สมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดลจาก คุณwebmaster (10/22/2014 9:08:46 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 4
เมื่อทรงได้ข่าวจากเมืองบันดุงว่า สมเด็จฯ เจ้า
ฟ้าฯ กรมขุนอู่ทองฯ สิ้นพระชนม์ สมเด็จฯ กรม
พระยาดำรงฯ จึงทรงพระนิพนธ์ด้วยพระอาลัยว่า

“อาการประชวรของสมเด็จหญิงน้อยฉันก็
รู้อยู่แล้วตั้งแต่ไปชวา เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๗ ด้วยทูล
กระหม่อมชาย (สมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ กรมพระ
นครสวรรค์ฯ) ท่านตรัสกระซิบบอกว่าหมอเขาว่าไม่
มีทางที่จะหาย ได้แต่ระวังอย่าให้พระอาการทรุดลง
รวดเร็ว ก็จะอยู่ช้าวันไปเท่านั้น สมเด็จหญิงน้อย
เองก็ทรงทราบและมิได้ประมาท แต่เมื่อฉันไป
ชวา ดูยังทรงสบาย เสด็จไปไหนได้ แสดงพระ
เมตตาโปรดให้มีการเลี้ยงประทาน เมื่อตรงกับวัน
เกิดของฉันครบ ๖ รอบ ในเวลาที่อยู่เมืองบันดุ
งนั้น และวันหนึ่งฉันทูลชวนให้ทรง ‘รำลึกชาติ’
(คือระลึกถึงความหลัง จุลลดาฯ) เชิญเสด็จไปเสวย
ขนมด้วยกันที่ร้านขายขนมในเมืองบันดุง เหมือน
อย่างที่ฉันได้เคยพาเสด็จไปแต่ยังทรงพระเยาว์
เมื่อตามเสด็จสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงไปชวาด้วย
กัน ก็ทรงรื่นเริงบันเทิงพระหฤทัย ไม่ได้นึกเลยว่า
จะได้เห็นสมเด็จหญิงน้อยเป็นครั้งที่สุดเมื่อไปชวา
ครั้งนั้น ฯลฯ ตัวฉันก็หวนไปคิดคำนึงถึงหนหลัง...
คิดดูเห็นสมควรนักที่สมเด็จหญิงน้อยจะทรงสร้อย
พระนามว่า ‘ขัตติยนารี’ ด้วยทรงพระคุณอย่างเป็น
ขัติยนารีแท้ทุกสถาน และได้ทรงพิศูจน์ให้เห็น
ปรากฏแล้ว ทั้งในเวลาที่มีความสุข และเวลาได้รับ
ความทุกข์ยาก เพราะฉะนั้นจะมีแต่คำสรรเสริญ
ว่า ‘น่ารักน่าชม สมกับเป็นเจ้าฟ้า’ เป็นอนุสรณ์อยู่
กับพระนามตลอดไป”


จาก คุณwebmaster (10/22/2014 9:09:07 AM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 5
สมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่
ทองเขตขัตติยนารี ประสูติวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.
2429 ทรงเป็นพระราชธิดาที่พระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระราชหฤทัยอย่าง
ยิ่ง ได้รับการโปรดเกล้า ฯ ให้รับราชการในหน้าที่
ราชเลขานุการิณีและเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่เสด็จประพาสยุโรปเมื่อปี พ.ศ.
2450 ก็ได้ทรงมีพระราชหัตถเลขากลับมาสู่
ประเทศไทย ถึงสมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดล ฯ
พระองค์นี้เพื่อทรงเล่าเรื่องการเสด็จอย่างละเอียด
ลออ ซึ่งทำให้เกิดหนังสือรวบรวมพระราชหัตถเลขา
เหล่านั้นว่า ชื่อว่า " ไกลบ้าน " หลังจากมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2475 สมเด็จ
เจ้าฟ้านิภานภดล ฯ ได้ขอพระราชทานกราบถวาย
บังคมลาเสด็จออกไปประทับที่เมืองบันดุง ประเทศ
ชวา และเสด็จสิ้นพระชนม์วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.
2483 ณ ประเทศชวา รวมพระชนมายุ 49 พระ
ชันษาจาก คุณwebmaster (10/22/2014 9:09:31 AM)
กลับด้านบนเฉพาะสมาชิกเท่านั้น!!! (สมัครสมาชิกที่นี่)


มีคำถามสงสัย โปรดติดต่อที่
site by Smokybyte