Home

สมัครสมาชิกฟรี
สำหรับสมาชิก
Login:
รหัสผ่าน:ภาพถ่าย หลวงพ่อรุ่ง ติสสโร วัดท่ากระบือ
(12/11/2013 11:18:43 AM)
พระไพโรจน์วุฒาจารย์ หรือหลวงพ่อรุ่ง ติสสโร อดีต
เจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ พระคณาจารย์นามกระเดื่อง
แห่งเมื่องสมุทรสาคร มีนามเดิมว่า รุ่ง พ่วงประพันธ์
เกิดเมื่อวันเสาร์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ ปีระกา
พุทธศักราช ๒๔๑๖ เป็นบุตรชายคนเดียวของ คุณพ่อ
พ่วง - คุณแม่กิม นามสกุล พ่วงประพันธ์
พื้อนเพเป็นชาวกรุงเทพ บรรพชาเป็นสามเณรที่วัด
น้อยนพคุณ เพื่อศึกษาเล่าเรียนอักขรสมัยตามธรรม
เนียมขิงสัยนั้น จนมีความรู้ความสามารถอ่านออก
เขียนได้แคล่วคล่องชำนาญเป็นอย่างดี อุปสมบท ณ
พัทธสีมาวัดน้อยนพคุณ เมื่อวันที่ ๕ พฤษถาคม พ.ศ.
๒๔๓๗ โดยมี พระอาจารย์ทิม วัดน้อยนพคุณ เป็น
อุปัชฌาย์ พระอธิการบัว วัดใหม่ทองเสน เป็นพระกร
รมวาจาจารย์ และ พระอาจารย์เคลือบ เป็นพระอนุสาว
นาจารย์ ได้รับฉายาว่า ติสสโร ภายหลังอุปสมบท ได้
เดินทางไปพำนักจำพรรษา ณ สำนักสงฆ์ท่ากระบือ
และได้พัฒนาจนมีความเเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ
เมื่อว่างเว้นจากการก่อสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ได้ออก
ปฏิบัติธรรม แสวงหาครูบาอาจารย์ เพื่อศึกษาด้านพระ
เวทย์วิทยาคมกับพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณ หลายองค์
ของยุคนั้น เช่น หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
หลวงปู่นาค วัดสุนทรสถิตย์ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา
หลวงปู่รุณ วัดช้างเผือก หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง
หลวงพ่อหล่ำ วัดอ่างทอง หลวงพ่อเว่ง วัดหงษ์อรุณ
รัศมี ผลแห่งกรรมบำเพ็ญเพียรเจริญภาวนาเป็นนิจ
ทำให้สมาธิจิตแก่กล้าเข็มขลังอธิษฐานจิตปลุกเสกสิ่งใด
จึงก่อเกิดอิทธิปาฏิหารย์ อันยากจะหาคำอรรถาธิบาย
ขยายความ ผนวกกับศิลาจาริยาวัตรของท่านงดงาม จึง
เป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนทุกหมู่เหล่า กิจด้านการ
พระศาสนาของท่านไม่เคยบกพร่องและเคร่งครัดใน
พระธรรมวินัยจนเป็นที่ว่างใจแห่งคณะสงฆ์ แต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ต่างๆ ดังนี้
ปี พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่า
กระบือ
ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับตราตั้งแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้รับพระราชทานสมณศํกดิ์เป็น
พระครูชั้นประทวนที่ พระครูรุ่ง
ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะอำเภอ
กระทุ่มแบน
ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น
พระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนาม พระครู
ไพโรจน์มันตาคม
ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น
พระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิมคือ
พระครูไพโรจน์มันตาคม
ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะที่ พระไพโรจน์วุฒาจารย์
การสร้างวัตถุมงคล หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เป็นพระ
คณาจารย์ผู้ทรงคุณ เรืองเวทย์พุทธาคมยิ่งองค์หนึ่ง
ของเมืองสมุทรสาคร ท่านได้สร้าง
วัตถุมงคลเอาไว้หลายชนิด ในวาระและโอกาสต่าง ๆ
รวมทั้งร่วมพิธีพุทธาภิเษกครั้งสำคัญอยู่เสมอ เช่น พิธี
วัดราชบพิตรปี ๒๔๘๑ ,
พิธีพระพุทธชินราชอินโดจีน ณ วัดสุทัศน์ , และพิธี
๒๕ พุทธศตวรรษ เป็นต้น

หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ได้ถึงแก่มาณภาพเมื่อวันที่
๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๐ เวลา ๐๑.๕๐ น. รวมสิริ
อายุได้ ๘๕ ปี ๖๔ พรรษา และพระราชทานเพลิงศพ
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

มือใหม่หัดส่อง, อีเมลล์: (12/11/2013 11:18:43 AM) แจ้งลบ
เฉพาะสมาชิกเท่านั้น!!! (สมัครสมาชิกที่นี่)


มีคำถามสงสัย โปรดติดต่อที่
site by Smokybyte