Home

สมัครสมาชิกฟรี
สำหรับสมาชิก
Login:
รหัสผ่าน:อุบาสิกาบุญเรือน โตงบุญเติม
(7/6/2010 1:10:05 PM)
คุณแม่บุญเรือน กลิ่นผกา เกิดเมื่อวันอาทิตย์
เดือน 4 ปีมะเมียขึ้น 15 ค่ำเวลา 11.20 น. หรือตรง
กับวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2437 ท่านได้กำเนิดใน
ครอบครัว ที่มีฐานะค่อนข้างยากจน มีนายยิ้ม กลิ่น
ผกา เป็นบิดา และมี นางสวน กลิ่นผกา เป็น
มารดา สถานที่เกิดอยู่ที่คลองสามวา อำเภอมีนบุรี
จังหวัดพระนคร

pisutshop.com, อีเมลล์: (7/6/2010 1:10:05 PM) แจ้งลบ

ความคิดเห็นที่ 1
ชีวิตสมรสระหว่างคุณแม่บุญเรือน และ ส.ต.ท.จ้อย
โตงบุญเติม อยู่กินกันมา จนกระทั่งในปี 2479 ซึ่ง
ขณะนั้นท่านมีอายุได้ 42 ปี ส.ต.ท.จ้อย ได้ถึงแก่
กรรมลง เนื่องจากได้เข้าไปช่วยดับเพลิง เมื่อครั้ง
เพลิงไหม้ใหญ่ตลาดน้อย อำเภอบางรัก ต่อจากนั้น
มา คุรแม่บุญเรือนก็ได้ครองความเป็นโสด
บำเพ็ญงานบุญ และได้ใช้นามสกุล โตงบุญเติม
ของสามีตลอดมา และได้อุปการะเลี้ยงดูนางอุไร คำ
วิเทียน จนกระทั่งอายุ 19 ปี และได้สมรสกับ ร.ต.
ท.เต็ม คำวิเทียน ซึ่งขณะนั้นเป็นตำรวจประจำอยู่ที่
โรงพักกลาง ดังนั้นจึงมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ที่คุณแม่
บุญเรือน ได้ไปอาศัยอยู่ที่บ้านพักของทางราชการ
ที่โรงพักกลาง


จาก คุณpisutshop.com (7/6/2010 1:14:14 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 2
ขณะที่ยังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ ส.ต.ท.จ้อย ด้วยความ
เลื่อมใสในพุทธศาสนา ได้ไปฟังพระสวดมนต์ ฟัง
ธรรมที่วัดสัมพันธวงศ์อยู่บ่อย ๆ ทั้งได้ฝึกหัดทำ
วิปัสสนากัมมัฐานที่วัดนี้ด้วย ต่อมา ส.ต.ท.จ้อย ผู้
เป็นสามี ได้ลาอุปสมบท ที่วัดสัมพันธวงศ์ เป็น
เวลา 1 พรรษา ทำให้คุณแม่บุญเรือน ได้มีความ
ใกล้ชิดและผูกพันในพระพุทธศาสนาเป็นอย่าง
มาก เมื่อสามีสึกออกมาแล้ว คุณแม่บุญเรือน ก็ได้
ลาสามีบวชเป็นชีและอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัด สัมพันธ
วงศ์ ได้พากเพียรพยายามฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ได้อยู่ปฏิบัติที่ศาลาวัดสัมพันธวงศ์ จนทำให้เกิด
ความเข้าใจ และ ปลอดโปร่งในธรรมะ รักความ
สงบประกอบการกุศลต่าง ๆ ช่วยปักหมอนสำหรับ
ธรรมาสน์พระสวดปาฏิโมกข์เป็นต้น


จาก คุณpisutshop.com (7/6/2010 1:14:47 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 3
ในระหว่างที่บวชเป็นชีนี่เอง ด้วยความตั้งใจจริง
ในการบำเพ็ญเพียร หัดวิปัสสนากัมมัฏฐาน ทำใจ
ให้สงบระงับ ฝึกใจให้แข็งแกร่งแก่กล้า มองเห็น
ธรรมอันวิเศษของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยัง
ผลให้เป็นที่ทราบในหมู่ผู้ร่วมวิปัสสนาด้วยกัน ว่า
คุณแม่บุญเรือนได้สำเร็จแล้วอย่างแท้จริง คือ
สำเร็จใน จตุตถฌาน หรือ ฌาน4 อันประกอบด้วย

ปฐมฌาน หมายถึง ฌาน ขั้นแรก มีองค์ 5
คือ ยังมีตรึก เรียกว่า วิตก และ ตรอง เรียกว่า
วิจารณ์ เหมือนอารมณ์แห่งจิตของคนสามัญ ซ้ำยังมี
ปิติ คือ ความอิ่มใจ มีความสุข คือความสบายใจ
เกิดแต่ความวิเวก คือ ความเงียบสงบ ประกอบ
ด้วยจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งลงไปได้ เรียกว่า “
เอกัคตา”

ทุติยฌาน หมายถึง ฌาน ชั้นสอง ซึ่งละวิตก
และวิจารณ์ ในปฐมฌานลงไปได้ คงเหลือแต่ ปิติ
และ สุขอันเกิดแก่สมาธิกับเอกัคตา

ตติยฌาน เป็น ฌาน ชั้นสาม คงเหลือแต่องค์
สอง คือละปิติเสียได้ คงเหลือแต่สุขและเอกัคตา

จตุตถฌาน เป็น ฌานสำคัญชั้น 4 มีองค์ 2
คือละสุขเสียได้กลายเป็น อุเบกขาคือวางเฉย คู่กับ
เอกัคตา ฌาน 4 จัดเป็นรูปสมาบัติ มีรูปธรรมเป็น
อารมณ์ สงเคราะห์เข้าไปในรุปาวจรภูมิ

ฌานทั้ง 4 นี่แหละที่เชื่อกันว่า แม่ชีบุญเรือน
โตงบุญเติม ได้บำเพ็ญเพียรฝึกปฏิบัติจนประสบ
ความสำเร็จ และด้วยเหตุที่ปรากฏต่อมาว่า แม่ชี
บุญเรือน มีความเชี่ยวชาญในวิปัสสนากัมมัฏฐาน
จนสามารถจะเข้าวิปัสสนาเมื่อใดก็ได้ และไม่จำ
เป็นต้องยึดสิ่งมีรูปเป็นอารมณ์ ทั้งอาจเข้าวิปัสสนา
โดยลืมตาก็ได้โดยเร็วพลันด้วยเหตุนี้ ทางด้าน
อรูปฌาน ก็เชื่อว่าท่านสันทัดและบรรลุโดยลักษณะ
เดียวกัน


จาก คุณpisutshop.com (7/6/2010 1:16:04 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 4
ท่านได้อธิษฐานธรรมประจุพระพุทธรูป และ พระ
เครื่องสำคัญรวมทั้งร่วมสร้างด้วย คือ

ก. พระพุทโธองค์ใหญ่ ซึ่งได้จัดทำพิธีหล่อ
สร้างที่วัดสัมพันธวงศ์ จนถวายพระประธานสำเร็จ
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 แล้วสมโภช
ต่อมาได้สมโภชที่วัดสัมพันธวงศ์อีก เมื่อวันที่ 4 ถึง
13 มีนาคม พ.ศ. 2499 อัญเชิญไปวัดสารนาถธร
รมาราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 7
มีนาคม พงศ. 2499 เคลื่อนกระบวนเวลา 06.09
น. ถึงวัดสารนาถธรรมารามเวลา 16.00 น.
ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดสารนาถธรรมารามจน
ถึงปัจจุบัน คุณแม่ได้อธิษฐานธรรมในการก่อสร้าง
รวมทั้งการนำไปประดิษฐานโดยตลอด

ข.พระพุทโธองค์เล็ก ซึ่งได้แก่พระเครื่องที่
สร้างขึ้นที่วัดอาวุธกสิตาราม บางพลัดนอก ธนบุรี
คุณแม่ได้ร่วมสร้าง และทำพิธีอธิษฐาน เมื่อ 11-12-
13 กันยายน พ.ศ. 2494 รวมจำนวน 100,000.องค์

พระทั้งสองอย่างนี้ปรากฏว่าได้กลายเป็นพระ
ศักดิ์สิทธิ์ ในระยะต่อมาเป็นอันมาก ทั้งด้านเมตตา
มหานิยม ป้องกันภัย แคล้วคลาด เจริญโภคสมบัติ
กำจัดโรคร้าย ( นอกจากโรคกรรมโรคเวร )


จาก คุณpisutshop.com (7/6/2010 1:17:27 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 5
แล้ววันสำคัญที่ชาวคณะสามัคคีสุทธิ ได้ประสบ
ความเศร้าโศกรันทดใจ อย่างใหญ่หลวงก็มาถึง
เพราะในเวลา 11.20 นาฬิกา ของวันที่ 7
กันยายน พ.ศ. 2507 คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม
ได้วางสังขารทิ้งร่างจากไปอย่างไม่มีวันกลับ

คุณบุญเนื่อง ชิตะโสภณ ได้บันทึกเหตุการณ์
ดังกล่าว ไว้ด้วยความเศร้าสลดดังนี้

“ เช้าวันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2507
ก่อนเวลา 11.00 น.คุณแม่ยังพูดคุยกับคุณอุไรและ
หลานนิดาอย่างเคย แต่อาหารไม่ยอมรับประทาน
เวลาประมาณ 10.00 น.พี่ละมัย มาเยี่ยมพบว่า
อาการอ่อนเพลียมาก หายใจตื้น ไม่คุยหลับตา เอา
มือขวากุมศีรษะ หายใจช้าลง ชีพจรอ่อนคลำไม่พบ
หายใจออกกว่าเข้าระยะสั้น หยุดหายใจสนิทเมื่อ
เวลา 11.20 นาฬิกา โดยปราศจากอาการทุรน
ทุรายแต่ประการใด นับว่าท่านไปอย่างสงบจิง ๆ
ไม่มีการสั่งเสียใด ๆ”

เมื่อคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม วายชนม์
แล้ว บรรดาคณะสามัคคีวิสุทธิรับแจ้งข่าว ทราบ
ข่าว ต่างหลั่งไหลมากราบศพ เคารพศพ สวด
อภิธรรมบำเพ็ญกุศลที่บ้านพระโขนงทุกคืน ได้ร่วม
แห่ขบวนศพไปวัดธาตุทอง วันที่ 10 กันยายน พ.
ศ. 2507 เวลา 13.00 น. และร่วมบำเพ็ญกุศลศพ
ถึงวันที่ 13 กันยายน และต่อมาทุกวันอาทิตย์อย่าง
คับคั่งตลอดมาจนกระทั่ง วันที่ 23-24และวันที่ 25
กันยายน พ.ศ. 2507 อันเป็นวันประชุมเพลิง

ที่มา อนุสรณ์ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม
หน้า 105-132 หจก.เกษมการพิมพ์ พระนคร

จาก คุณpisutshop.com (7/6/2010 1:18:23 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 6
พระพุทโธองค์เล็ก ซึ่งได้แก่พระเครื่องที่
สร้างขึ้นที่วัดอาวุธกสิตาราม บางพลัดนอก ธนบุรี
คุณแม่ได้ร่วมสร้าง และทำพิธีอธิษฐาน เมื่อ 11-12-
13 กันยายน พ.ศ. 2494 รวมจำนวน 100,000.องค์


จาก คุณpisutshop.com (7/6/2010 1:19:03 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 7
พระพุทโธองค์เล็ก ซึ่งได้แก่พระเครื่องที่
สร้างขึ้นที่วัดอาวุธกสิตาราม บางพลัดนอก ธนบุรี
คุณแม่ได้ร่วมสร้าง และทำพิธีอธิษฐาน เมื่อ 11-12-
13 กันยายน พ.ศ. 2494 รวมจำนวน 100,000.องค์


จาก คุณpisutshop.com (7/6/2010 1:19:21 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 8
พระพุทโธองค์เล็ก ซึ่งได้แก่พระเครื่องที่
สร้างขึ้นที่วัดอาวุธกสิตาราม บางพลัดนอก ธนบุรี
คุณแม่ได้ร่วมสร้าง และทำพิธีอธิษฐาน เมื่อ 11-12-
13 กันยายน พ.ศ. 2494 รวมจำนวน 100,000.องค์


จาก คุณpisutshop.com (7/6/2010 1:19:51 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 9
พระพุทโธองค์เล็ก ซึ่งได้แก่พระเครื่องที่
สร้างขึ้นที่วัดอาวุธกสิตาราม บางพลัดนอก ธนบุรี
คุณแม่ได้ร่วมสร้าง และทำพิธีอธิษฐาน เมื่อ 11-12-
13 กันยายน พ.ศ. 2494 รวมจำนวน 100,000.องค์


จาก คุณpisutshop.com (7/6/2010 1:20:20 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 10
พระพุทโธองค์เล็ก ซึ่งได้แก่พระเครื่องที่
สร้างขึ้นที่วัดอาวุธกสิตาราม บางพลัดนอก ธนบุรี
คุณแม่ได้ร่วมสร้าง และทำพิธีอธิษฐาน เมื่อ 11-12-
13 กันยายน พ.ศ. 2494 รวมจำนวน 100,000.องค์


จาก คุณpisutshop.com (7/6/2010 1:21:56 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 11
พระพุทโธองค์เล็ก ซึ่งได้แก่พระเครื่องที่
สร้างขึ้นที่วัดอาวุธกสิตาราม บางพลัดนอก ธนบุรี
คุณแม่ได้ร่วมสร้าง และทำพิธีอธิษฐาน เมื่อ 11-12-
13 กันยายน พ.ศ. 2494 รวมจำนวน 100,000.องค์


จาก คุณpisutshop.com (7/6/2010 1:23:12 PM)
กลับด้านบน
ความคิดเห็นที่ 12
ภาพบางส่วนจากเวปพระท่าพระจันทร์
โดยคุณ นัท แฟนพันธฺแท้ เพื่อการศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้น จากเวป
http://www.hongphra.thport.com

จาก คุณpisutshop.com (7/6/2010 1:33:24 PM)
กลับด้านบนเฉพาะสมาชิกเท่านั้น!!! (สมัครสมาชิกที่นี่)


มีคำถามสงสัย โปรดติดต่อที่
site by Smokybyte